ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тази Политика за поверителност /'Политика'/ е предназначена да Ви информира за начина, по който уебсайтът Referendo /'уебсайт'/ събира, използва, обработва и защитава личните данни на потребителите на уебсайта, както и за правата и опциите, които имат потребителите относно техните лични данни.Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.

Сигурността на данните, които ни поверявате, е от изключителна важност за нас. Поради това ние прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да осигурим тяхната защита. Когато използвате този уебсайт, вие се съгласявате със събирането и използването на информацията, както е регламентирано в настоящата Политика. С натискане на бутона 'Отговорете на въпросите тук' вие давате изричното си съгласие с условията на настоящата Политика. Вие също така потвърждавате, че Referendo може по свое усмотрение, без предизвестие, да променя, отменя или актуализира по друг начин тази Политика, за да отрази промени в практиката си или законодателството.

Ние винаги ще обработваме вашата информация в съответствие с принципите на Политиката за поверителност, която е била в сила по времето на събиране на информацията. Всички промени в Политиката за поверителност ще се предприемат с цел а бъдете осведомени за вида на данните, които събираме; начина, по който ги използваме; при какви обстоятелства могат да бъдат оповестявани. Нашата Политика за поверителност е публикувана на началната страница и на всяка друга страница, на която се изисква предоставянето на лична информация. На местата за събиране на такава информация, може да бъде публикувано и допълнително разяснение, ако е приложимо, в съответствие с целите, за които ще се използват данните.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Администраторът на лични данни, който е обвързан с настоящата Политика за поверителност, е БИ АЙ ЕООД /'B EYE'/ с ЕИК 202206264, гр. София, ул. 'Крум Попов' № 1. Администраторът декларира, че счита всички лични данни за строго поверителни и че за тях се спазват всички законови разпоредби, приложими към защитата на личните данни.

Ние считаме за лични всички данни, въз основа на които може да бъде идентифициран даден потребител на този уебсайт. Такива могат да бъдат: електронна поща, имена, мобилен телефон, домашен адрес, IP адрес и т.н., поотделно или в съвкупност. На този уебсайт се събират лични данни в съответствие с чл. 9 от Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

B EYE се ангажира да поддържа висок стандарт на защита на вашите лични данни, които предоставяте на уебсайта и да осигури възможност за управление на данните и съгласие за тяхното обработване. В съответствие с ОРЗД на ЕС ще предприемем всички необходими мерки за защита на правото ви на неприкосновеност на личния живот и защита на личните ви данни, за да създадем по-голяма сигурност срещу злоупотреба с личната информация, принадлежаща на всеки от вас. Ние ще извършим всички действия, за:

 • да ви информираме какви данни използваме и за какви цели;
 • да поискаме вашето съгласие, когато е необходимо да обработваме данните;
 • да ви позволява да промените вашето съгласие, за да имате повече свобода;
 • да ви гарантираме правото да поискате данните ви да бъдат коригирани, блокирани и 'забравени';
 • да посочваме случаите, в които ще обменяме данни с трети страни.

B EYE няма да извършва никакво автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на личните данни.

3. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Не се изисква регистрационна форма, за да посетите нашия сайт, което ви позволява да използвате информацията в него, без да ни казвате кой сте. За някои дейности, като регистрация и попълване на анкети и въпросници обаче може да се наложи да ни предоставите определени лични данни.

Като се има предвид фактът, че B EYE е иновативна компания, специализирана в разработването на съвременни Business Intelligence решения и системи за моделиране и планиране, основната мисия на нашия екип ще бъде да трансформира потока от данни, с който се сблъсква съвременният свят, в информация, която е лесна за използване. На база тези наши възможности ще се стремим да използваме постъпващата информация, касаеща здравно поведение и превенция, интеракция със здравна система, качество на живот и социо-икономическо въздействие върху здравето и начина на живот в интерес на потребителите на сайта и за постигане на цели, съществени за повишаване ефективността на здравната система.

Администраторът на лични данни ще обработва личните данни, предоставени от потребителите, единствено за целите на събирането и обработването на информация с оглед нейното обобщено анализиране, което не съдържа лични данни, предназначено за подпомагане на здравния сектор, индустрията, научните институции при предприемането информирани решения и действия за: подобряване на здравните грижи; подобрение на социалната среда и защита на интересите на хората при решаване на техни проблеми, като информацията е в обхвата на: здравно поведение; социално-икономически последици вследствие на възникнали за човека проблеми; взаимодействие със здравната система и качество на живот. За да подобрим нивото на информираност на потребителите на нашия сайт, ще обработваме и всички данни, получени въз основа на доброволно искане за информация.

4. НЕРАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние няма да продаваме, споделяме или разпространяваме по друг начин лични данни на трети страни, освен, както е указано в тази Политика за поверителност. Възможно е достъп до личните Ви данни да получат лица, които действат по наше възлагане за по-нататъшна обработка съгласно целта, за която са събрани първоначално данните или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например оценка на полезността на уебсайта, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети страни имат договор с нас, чрез който могат да ползват лични данни единствено за предварително уточнена цел и нямат право да ги оповестяват на други лица, освен ако последното не се изисква по закон или в настоящата Политика за поверителност. Лични данни могат да бъдат оповестявани на трети страни в случаите, посочени в настоящата Политика за поверителност, както и ако това се изисква от приложимите нормативни актове; по разпореждане на оправомощените държавни органи; за откриване и предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или други неправомерни действия; за защита на правата на B EYE, негови служители или трети лица по предвидения от закона начин.

5. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

За да гарантираме сигурността и поверителността на личните данни, които събираме онлайн, използваме мрежи за данни, защитени, наред с обичайните средства и със стандартна защитна стена и защита с парола. По време на обработката на вашите лични данни ще предприемем всички необходими мерки, за да защитим информацията от всякаква загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Ограничаваме достъпа до информация за вас на служителите, действащи под ръководството на B EYE, освен в случаите, в които има някакви разумни основания те да боравят с тази информация, за да ви предоставят услуги или във връзка с трудовите задължения, изпълнявани от тези служители, като всяко лице е отговорно за стриктното опазване на поверителността на информацията.

Разполагаме с физически, електронни и процедурни предпазни мерки и извършваме редовни проверки за сигурност, които отговарят на законовите ни задължения за защита на вашата информация.

6. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Данните се съхраняват, докато имаме основание да ги обработваме, като за целите по т. 3 от тази Политика и достоверността на анализиране на информацията периодът на съхранението им няма да надвишава повече от 3 (три) години (при положение, че не са законово допустими по-дълги срокове за съхранение по други причини), освен в случаите, когато изрично сте поискали заличаване на данните. Във всички случаи данните се изтриват веднага след като целите, за които са били обработени, бъдат постигнати или даденото съгласие за обработването им бъде оттеглено.

7. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Когато обработваме вашите лични данни, ние полагаме необходимите грижи, за да осигурим точно и актуално обработване на данните за целите, за които са събрани. Имате право на достъп до личните си данни, право да поискате тяхното коригиране, както и право да поискате ограничаване на обработката, ако сте възразили срещу целта на обработката на личните ви данни. Можете да възразите срещу обработването на вашите лични данни, ако то не е разумно обосновано от легитимна цел, както е описано в настоящата Политика или в приложимото законодателство. Също така имате право да поискате изтриване на вашите лични данни, като имате предвид, че това право подлежи на регулиране от приложимите законови изисквания и зависи и от задължението ни да предоставим необходимата информация или от задълженията ни за съхранение.

8. БИСКВИТКИ

Можем да събираме и обработваме всякаква информация за Вашите посещения на този уебсайт, като например кои страници посещавате, от кой уебсайт сте дошли и някои Ваши онлайн търсения. Ще използваме тази информация за вътрешна употреба, за да подобрим съдържанието на сайта и да разполагаме с обобщена информация за потребителите. В този процес ние инсталираме 'бисквитки'. Бисквитката е малък файл, който се изпраща на вашия браузър и се поставя на твърдия диск на вашия компютър. Бисквитките не вредят на компютъра ви. Можете да настроите браузъра си да показва, че са изпратени бисквитки, и това ще ви помогне да решите дали искате да ги приемете или отхвърлите. Ако не желаете да инсталираме никакви бисквитки, можете да зададете това в настройките на браузъра си. Бихме искали да ви информираме, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да използвате пълната функционалност на софтуера на браузъра. Възможно е да използваме услуги от външни страни, които да ни помагат при събирането и обработката на информацията, описана в този раздел.

9. ДАННИ, СЪБИРАНИ ЗА ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ:

 • IP адрес;
 • Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност;
 • Идентификатор на устройството за мобилни приложения с висока степен на уникалност;
 • Идентификатор на браузъра с висока степен на уникалност;
 • История на посетените страници, включително вторична обработка, с цел да се идентифицират предпочитанията Ви за определени видове съдържание;
 • История на търсенията, които сте направили на нашата страница.

Информацията се използва за Google Analytics, което е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. на адрес 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Google Analytics използва 'бисквитки', които представляват текстови файлове на Вашия компютър, за да помогне да се анализира как потребителите използват уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитките за използването на уебсайта от Ваша страна (включително Вашият IP адрес), се подава и съхранява от Google на техните сървъри в САЩ. Google използва тази информация, за да оценява използването на сайта от Ваша страна, да създава отчети за дейността на сайта, за да обслужва своите оператори, както и да извършва други услуги, свързани с дейността на сайта и използването на интернет. Google може също така да предаде тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни извършват някакви операции от името на Google. Google не свързва Вашия IP адрес с други данни на Google. Можете да се откажете от бисквитките, като използвате настройките на браузъра си, но моля, имайте предвид, че ако направите тези настройки, няма да можете да използвате пълната функционалност на уебсайта на B EYE – Referendo. Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате всички Ваши данни да бъдат предадени на Google по описания по-горе начин и за съответните цели.

Повече информация за политиката на Google по отношение на GDPR на ЕС можете да намерите на следния адрес: https://privacy.google.com/#

10. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Настоящата Политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на други страни. Възможно е да споделяме връзки към други уебсайтове, които биха могли да предоставят полезна информация на нашите посетители. Нашата цел е да използваме уебсайтове с висок стандарт. Но поради естеството на интернет ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на сайтовете, към които поставяме връзки, нито да носим отговорност за съдържанието на сайтове, различни от този, и Политиката за поверителност не се отнася за тези сайтове.

11. КОНТАКТИ

За всякакви въпроси, свързани с настоящата Политика за поверителност или обработката на Вашите данни, моля, свържете се с:

B EYE LTD

София град, ул. 'Крум Попов' № 1;

[email protected]